Trại Huấn Luyện Huy Hiệu Rừng

Tùng Nguyên VII

June 23, 2013 to June 29, 2013

 

 

 

 

TROOP GUIDE : TRỜI ƠI!

 

 

BAN NHÀ BẾP

 

 

BEAVER

 

 

BOBWHITE

 

 

EAGLE

 

 

FOX

 

 

OWL : Cú đâu? - Cú đây!

 

 

BEAR  (I x́ ke)

 

 

BUFFALO

 

 

ANTELOPE

 

 

RAVEN

 

 

HAWK

 

 

 

HOME

Tùng Nguyên VII -Saturday June 22, 2013

DAY 1 Tùng Nguyên VII - Sunday June 23, 2013

DAY 2 Tùng Nguyên VII - Monday June 24, 2013

DAY 3 Tùng Nguyên VII - Tuesday June 25, 2013

DAY 4 A Tùng Nguyên VII - Wednesday June 26, 2013

DAY 4 B Tùng Nguyên VII - Wednesday June 26, 2013

DAY 4 C Tùng Nguyên VII - Wednesday June 26, 2013

DAY 5 A Tùng Nguyên VII - Thursday June 27, 2013

DAY 5 B Tùng Nguyên VII - Thursday June 27, 2013

DAY 6 A Tùng Nguyên VII - Friday June 28, 2013

DAY 6 B Tùng Nguyên VII - Friday June 28, 2013

DAY 7 Tùng Nguyên VII - Saturday June 29, 2013

Extra Pictures

Day 8

 

----------------------------------------------------------------------------------

Video

Coming soon

 

Rocket Launch

 

 

 

Back To Gilwell

 

 

Ngày Chia Tay

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Youtube from Trưởng Nhựt Nguyễn (Lạc Việt Sacramento)

 

 

 

Tường Thuật Lễ Trao Huy Hiệu Rừng

 

 

Tùng Nguyên 7 - Đôi điều tản mạn

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact us:

binhphupham@yahoo.com